Sol·licitud d’accés a la informació pública

Qualsevol persona física o jurídica pot sol·licitar l’accés a la informació pública, en compliment del seu dret d’accés a la informació pública recollit en Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Es considera informació pública, els continguts o documents, qualsevol que sigui el seu format o suport, que estiguin en poder de les administracions i de la resta dels subjectes obligats per les lleis de transparència i que hagin estat elaborats o adquirits en l’exercici de les seves funcions . Gran part d’aquesta informació ja està publicada al Portal de transparència de l’Ajuntament en compliment de l’esmentada Llei, pel que li recomanem que abans de fer una sol·licitud, visiteu el Portal per comprovar que la informació no està publicada.

IMPORTANT! Abans de fer la sol·licitud tingui en compte que:

 • Les dades relatives a la identificació (número d’identificació, nom, cognom i domicili) seran de resposta obligatòria per tramitar la sol·licitud segons el procediment d’accés a la informació pública establert en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Si no desitja facilitar aquestes dades, haurà d’indicar en tot cas un correu electrònic. Si només es fa constar aquesta última dada i la sol·licitud es refereix a informació que pogués estar afectada per algun dels límits o causes d’inadmissió dels articles 14, 15 i 18 de la Llei esmentada, se li requeriran les dades d’identitat per poder tramitar el procediment d’accés.
 • Si voleu demanar informació de diferents matèries utilitzi una sol·licitud per matèria per facilitar la tramesa de la sol·licitud a la unitat competent per a la seva resposta.

Documentació

Envia la documentació

  Rendició de comptes

  ANY PDF
  Informe 2021
  Informe 2020
  Informe 2019
  Informe 2018
  Informe 2017
  ANY PDF
  Memòria 2020
  Memòria 2018

  Comunica’t

  Xarxes Socials

  Presencial

  En línia

  Telèfons