Competència i calendari dels plens

Els plens ordinaris de Marratxí es celebren el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 20h.

L’assistència és lliure i oberta a totes les persones que hi vulguin assistir.

El lloc de celebració serà a la Sala de Plens, ubicada a l’edifici de l’Ajuntament al Carrer Olesa, 66 (Sa Cabaneta).

Informació general

Tal i com disposa la LRBRL, al seu títol V, capítol primer, l’Ajuntament celebrarà al manco un ple ordinari al mes i sessió extraordinària quan així ho decideixi el President o si ho sol·licita al manco 1/4 dels regidors, com a màxim en 15 dies des de la seva sol·licitud.

El Ple es constitueix vàl·lidament amb l’assistència d’al manco 1/3 dels regidors. Els vots poden ser a favor, en contra o abstenció, i en cas d’empat, es pot efectuar nova votació, i si es torna repetir, decidirà el vot de qualitat del President.

Els acords s’adopten, com a regla general, per majoria simple dels presents. No obstant això, les matèries recollides a l’article 47.2 de la LRBRL necessiten de majoria absoluta.

Competències

Segons la LRBRL, al seu article 22, el Ple està integrat per tots els regidors i el seu President és el batle.

Les competències del Ple es recullen a l’article 22 i les més rellevants són:

– Control i fiscalització dels òrgans de govern.

– Acords relatius a participació en organitzacions supramunicipals, alteració del terme municipal, creació o supressió de municipis i entitats, creació d’òrgans desconcentrats, alteració de la capitalitat del municipi i canvi de nom d’aquest o d’aquelles entitats, i adopció o modificació de la seva bandera o escut.

– Aprovació inicial del planejament general i la que posi fi a la tramitació dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística.

– Aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

– Determinació dels recursos propis de caràcter tributari, aprovació i modificació de pressupostos, aprovació dels comptes.

– Aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

– Acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions.

– Plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i demés Administracions.

– Aprovació de plantilla de personal i relació de llocs de feina, fixació de la quantia de retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i nombre i règim del personal eventual.

– Exercici d’accions judicials i administratives i defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

– Declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.

– Alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

Ús de Cookies

Aquest lloc web utilitza Cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l`enllaç per a més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies