Plenari municipal

El Plenari municipal de Marratxí el formen els 21 regidors que surten escollits a les urnes en les eleccions municipals.

Els plens ordinaris de Marratxí es celebren el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 20h. L'assistència és lliure i oberta a totes les persones que hi vulguin assistir. El lloc de celebració serà a la Sala de Plens, ubicada a l'edifici de l'Ajuntament al Carrer Olesa, 66 (Sa Cabaneta).

Feu clic al botó si voleu saber més informació sobre la data del proper ple, veure els plenaris en vídeo o consultar actes i ordres del dia de plens passats.

PLENARIS EN DIRECTE
 
  1. Jaume Llompart
 
  1. Odette Torres
 
  1. Xisco Ferrá
 
  1. Juan Antonio Estarellas
 
  1. Elvira García
 
  1. Juan Pizarro
 
  1. Carmen Cañellas
 
  1. Antonia Coll
 
 1. Pedro Bestard
 2. Manolo Martínez
 3. Carlota Ariza
 4. Nerea García
 1. Miquel Cabot
 2. Maribel Valencia
 3. Cristina Alonso
 4. Laura Galindo
 5. Pedro López
 6. Andrés Campuzano
 1. Aina Amengual
 2. Josep Ramis

El Ple, integrat pels regidors electes i presidit pel batle, és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal. Entre les seves funcions es troba el control i fiscalització dels òrgans de govern; l’aprovació i modificació d’ordenances i reglaments municipals; els acords sobre l’alteració del terme municipal i símbols identitaris; l’aprovació dels pressupostos i la delimitació de recursos propis de caràcter tributari; la regulació dels òrgans representatius i participatius; l’aprovació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball, així com retribucions complementàries dels funcionaris i nombre i règim del personal eventual; l’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic; l’aprovació de projectes d’obres i serveis de què sigui competent, i la votació de la moció de censura al batle i la qüestió de confiança, segons la legislació electoral.

De conformitat amb l’establert als articles 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les bases del règim local (LRBRL), 23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de
règim local de les Illes Balears (LRLIB) i 52 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
mitjançant el qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals (ROF).

La constitució de la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia, i
integrada pel set regidors que es relacionen a continuació:

a) Pedro Bestard – VOX, 1er Tinent de Batle
b) Odette Torres – PP, 2n Tinent de Batle
c) Xisco Ferrá – PP, 3er Tinent de Batle
d) Juan Antonio Estarellas – PP, 4rt Tinent de Batle
e) Manolo Martínez – VOX, 5nt Tinent de Batle

La Junta de Govern Local, tindrà assignades les següents atribucions:

a) L’assistència permanent al Batle en l’exercici de les seves funcions.
b) Les atribucions que, per acord li delegui l’Ajuntament Ple, de conformitat amb
l’establert a la Legislació general i en el Reglament Orgànic Municipal.
c) Les atribucions que el Batle o altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

De la present Resolució es donarà coneixement al Ple en la primera sessió que es
celebri, notificant-se personalment als designats i publicant-se al Butlletí Oficial de les Illes.

Les Juntes de Govern ordinàries es celebren el darrer dimarts de cada mes, poguent convocar-se Juntes extraordinàries.

Any Mes Pdf
2023 Maig Annex inversió 2021
2023 Abril Annex inversió 2021
2023 Març Annex inversió 2021
2023 Febrer Annex inversió 2021
2023 Gener Annex inversió 2021
2022 Desembre Annex inversió 2021
2022 Novembre Annex inversió 2021
2022 Octubre Annex inversió 2021
2022 Setembre Annex inversió 2021
2022 Juliol Annex inversió 2021
2022 Juny Annex inversió 2021
2022 Maig Annex inversió 2021
2022 Abril Annex inversió 2021
2022 Març Annex inversió 2021
2022 Febrer Annex inversió 2021
2022 Gener Annex inversió 2021
2021 21 Desembre Annex inversió 2021
2021 27 Desembre Annex inversió 2021
2021 Novembre Annex inversió 2021
2021 Novembre Extraordinària Annex inversió 2021
2021 Octubre Annex inversió 2021
2021 Setembre Annex inversió 2021
2021 Agost Annex inversió 2021
2021 Juliol Annex inversió 2021
2021 Juliol Extraordinària Annex inversió 2021
2021 Juny Annex inversió 2021
2021 Maig Annex inversió 2021
2021 Abril Annex inversió 2021
2021 Març Annex inversió 2021
2021 Febrer Annex inversió 2021
2021 Gener Annex inversió 2021

Què són les comissions informatives?

Integrades exclusivament per membres de la Corporació municipal, aquestes comissions són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmessos a decisió del Ple i de la Comissió de Govern quan aquesta actuï amb competències delegades pel Ple, excepte quan s’hagin d’adoptar acords declarats urgents.

Igualment, informaran d’aquells assumptes de la competència pròpia de la Comissió de Govern i del batle o president, que li siguin sotmesos a coneixement per expressa decisió d’aquells (article 123 LRBRL).

Poden ser comissions permanents i especials.

Les comissions informatives es convoquen el dijous abans del darrer dimarts de cada mes quan té lloc la Junta de Govern Ordinària.

La concreta composició de les comissions informatives és en base a les propostes d’adscripció concreta de cada comissió que formulin els respectius portaveus dels grups polítics municipals i Regidors no adscrits, d’acord amb la fórmula segúent:

Regidors del PSIB – PSOE: 3 titular més 2 suplents.
Regidors de MÉS-APIB: 2 titulars més 2 suplents.
Regidors del P.P.:2 titulars més 2 suplents.
Regidors de Ciudadanos: 1 titular més 1 suplent
Regidors de VOX: 1 titular més 1 suplent
Regidor de Unides Podem: 1 titular.
Regidora de Idma-El Pi: 1 titular

Vivenda, Accessibilitat, Transport, Mobilitat Sostenible, Patrimoni municipal, Patrimoni històric, Cementeri, Medi Ambient i Agricultura, Parcs i Jardins, Vies y Obres i Neteja Viària

Any Mes Pdf
2022 Març Annex inversió 2021
2022 Febrer Annex inversió 2021

Serveis Socials, Igualtat, Educació, Formació i Ocupació, Joventut, Cultura, Ceràmica, Fires i Festes, Deports, Gent Gran, Participació Ciutadana, Promoció Econòmica, Comerç, Empresa, Indústria i Turisme

Any Mes Pdf
2022 Març Annex inversió 2021
2022 Gener Annex inversió 2021

Recursos Humans, Comunicació, Defensora de la Ciutadania, Seguretat Ciutadana

Any Mes Pdf
2022 Mayo Annex inversió 2021
2022 Marzo Annex inversió 2021
2022 Febrero Annex inversió 2021

Economia, Contratació, Marratxí XXI

Any Mes Pdf
2022 Mayo Annex inversió 2021
2022 Abril Annex inversió 2021
2022 Març Annex inversió 2021
2022 Febrer Annex inversió 2021
2022 Gener Annex inversió 2021

Marratxí XXI és una empresa pública municipal de l’Ajuntament de Marratxí que cumpleix les funcions de:

 • Gestió de la Deixalleria
 • Gestió dels Mercats Municipals
 • Centre de Dia de Marratxí
 • Servei de Recollida de Residus Urbans
 • Servei de Manteniment de Parcs Infantils
 • Servei de Neteja d’Edificis i Locals
 • Servei de Jardineria i el seu Manteniment
 • Servei de Neteja Viaria
 • Servei de Neteja d’Àrees d’Aportació

El consell d’administració estrà format per representants de diferents formacions del consistori. Resta a l’espera de la seva creació.

L’Institut municipal de la Comunicació de Marratxí és un organisme autònom del qual depenen la ràdio municipal i la revista Terra de Fang.

Dins aquesta secció poden consultar informació respecte als seus estatuts interns, la composició del seu Consell Rector i altres dades d’interès.

Estatuts de l’ICOM Consell Rector
Consulta els estatuts de l’Institut municipal de comunicació de Marratxí (ICOM) en el següent enllaç. El Consell Rector de l’ICOM està conformat per representants de totes les forces polítiques del Consistori. Resta a l’espera de la seva creació.

Adhesió al Codi de Bon Govern de la FEMP

En el Ple Municipal de 29 de març de 2022 es va aprovar l’adhesió al Codi de Bon Govern Local de la FEMP amb el qual es facilita l’íntegra subscripció dels seus principis i valors per la totalitat dels membres de la Corporació, govern i oposició.

Aquests son els convenis que el consistori te en vigor amb diferents entitast i admisnitracions.

Títol del document Pdf Any
Conveni Asnimo Annex inversió 2021 2022
Conveni redacció de projectes Consell de Mallorca Annex inversió 2021 2022
Conveni IME Annex inversió 2021 2022
Conveni Conselleria d’Educació reforç primer cicle infantil Annex inversió 2021 2021
Conveni Escola de Turisme Annex inversió 2021 2021
Conveni Es Liceu Annex inversió 2021 2020
Conveni COVID Govern Annex inversió 2021 2020
Conveni COVID Consell de Mallorca Annex inversió 2021 2020