Plenari municipal

El Plenari municipal de Marratxí el formen els 21 regidors que surten escollits a les urnes en les eleccions municipals.

Els plens ordinaris de Marratxí es celebren el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 20h. L'assistència és lliure i oberta a totes les persones que hi vulguin assistir. El lloc de celebració serà a la Sala de Plens, ubicada a l'edifici de l'Ajuntament al Carrer Olesa, 66 (Sa Cabaneta).

Feu clic al botó si voleu saber més informació sobre la data del proper ple, veure els plenaris en vídeo o consultar actes i ordres del dia de plens passats

 

De conformitat amb l’establert als articles 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les bases del règim local (LRBRL), 23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de
règim local de les Illes Balears (LRLIB) i 52 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
mitjançant el qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals (ROF).

La constitució de la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia, i
integrada pel set regidors que es relacionen a continuació:

a) Joan Francesc Canyelles Garau – MÉS per Mallorca
b) Neus Serra Cañellas – El Pi Proposta per les Illes
c) Cristina Alonso Pujadas – PSIB PSOE
d) Aina Amengual Marí – MÉS per Mallorca
e) Irene García Sureda – PSIB PSOE
f) Josep Ramis Salamanca – MÉS per Mallorca
g) Andrés Campuzano García -PSIB PSOE

La Junta de Govern Local, tindrà assignades les següents atribucions:

a) L’assistència permanent al Batle en l’exercici de les seves funcions.
b) Les atribucions que, per acord li delegui l’Ajuntament Ple, de conformitat amb
l’establert a la Legislació general i en el Reglament Orgànic Municipal.
c) Les atribucions que el Batle o altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

De la present Resolució es donarà coneixement al Ple en la primera sessió que es
celebri, notificant-se personalment als designats i publicant-se al Butlletí Oficial de les Illes

Què són les comissions informatives?

Integrades exclusivament per membres de la Corporació municipal, aquestes comissions són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmessos a decisió del Ple i de la Comissió de Govern quan aquesta actuï amb competències delegades pel Ple, excepte quan s’hagin d’adoptar acords declarats urgents.

Igualment, informaran d’aquells assumptes de la competència pròpia de la Comissió de Govern i del batle o president, que li siguin sotmesos a coneixement per expressa decisió d’aquells (article 123 LRBRL).

Poden ser comissions permanents i especials.

La concreta composició de les comissions informatives és en base a les propostes d’adscripció concreta de cada comissió que formulin els respectius portaveus dels grups polítics municipals i Regidors no adscrits, d’acord amb la fórmula segúent:

Regidors del PSIB – PSOE: 3 titular més 2 suplents.
Regidors de MÉS-APIB: 2 titulars més 2 suplents.
Regidors del P.P.:2 titulars més 2 suplents.
Regidors de Ciudadanos: 1 titular més 1 suplent
Regidors de VOX: 1 titular més 1 suplent
Regidor de Unides Podem: 1 titular.
Regidora de Idma-El Pi: 1 titular

Vivenda, Accessibilitat, Transport, Mobilitat Sostenible, Patrimoni municipal, Patrimoni històric, Cementeri, Medi Ambient i Agricultura, Parcs i Jardins, Vies y Obres i Neteja Viària

Serveis Socials, Igualtat, Educació, Formació i Ocupació, Joventut, Cultura, Ceràmica, Fires i Festes, Deports, Gent Gran, Participació Ciutadana, Promoció Econòmica, Comerç, Empresa, Indústria i Turisme

Recursos Humans, Comunicació, Defensora de la Ciutadania, Seguretat Ciutadana

Economia, Contratació, Marratxí XXI

Marratxí XXI és una empresa pública municipal de l’Ajuntament de Marratxí que cumpleix les funcions de:

  • Gestió de la Deixalleria
  • Gestió dels Mercats Municipals
  • Centre de Dia de Marratxí
  • Servei de Recollida de Residus Urbans
  • Servei de Manteniment de Parcs Infantils
  • Servei de Neteja d’Edificis i Locals
  • Servei de Jardineria i el seu Manteniment
  • Servei de Neteja Viaria
  • Servei de Neteja d’Àrees d’Aportació

El consell d’administració estrà format per representants de diferents formacions del consistori. Resta a l’espera de la seva creació.

L’Institut municipal de la Comunicació de Marratxí és un organisme autònom del qual depenen la ràdio municipal i la revista Terra de Fang.

Dins aquesta secció poden consultar informació respecte als seus estatuts interns, la composició del seu Consell Rector i altres dades d’interès.

Estatuts de l’ICOM Consell Rector
Consulta els estatuts de l’Institut municipal de comunicació de Marratxí (ICOM) en el següent enllaç. El Consell Rector de l’ICOM està conformat per representants de totes les forces polítiques del Consistori. Resta a l’espera de la seva creació.
[/fusion_content_box]