Miquel Cabot

Eleàzar Gallardo
Cap de Gabinet del Batle

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració

Currículum

Experiència

Funcions principals

Retribució

Nascut a sa Cabana (Marratxí), el 20 de novembre de 1984.

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració. Màster en Direcció de Recursos Humans. Postgrau en comunicació i màrqueting de les Administracions Públiques. Estudis en Dret.

Ha estat director de comunicació a l’Ajuntament de Marratxí entre 2015 i 2017. Assessor tècnic en comunicació a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears entre 2017 i 2019. 

Consultor de màrqueting i comunicació, ha assessorat a empreses i organitzacions polítiques. Ha impartit docència a un màster de l’Instituto Nacional de Administraciones Públicas i altres organismes públics i privats. 

Va ser responsable de l’àrea de marketing online d’una empresa fins que va crear la seva pròpia, impartint classes de formació a empreses, partits polítics i a agències de desenvolupament local, com PalmaActiva.

L’any 2013 va crear l’empresa PolíticaYMedia, d’assessoria en comunicació i marketing. Ha dissenyat i implementat estratègies de comunicació i marketing per a empreses i partits.

Ha impulsat projectes web sense lucre, com el portal +Politología o ProgramasIB2015, aquest darrer relacionat amb la política municipal i autonòmica.

– Assistir i assessorar el Batle en l’exercici de les seves funcions de direcció del Govern i
de l’administració municipal, així com en aquells altres assumptes o matèries que
aquest disposi.
– Proporcionar al Batle l’assessorament i la informació que sigui necessària per a
l’exercici de les seves competències.

– Organitzar i administrar l’agenda de responsabilitats i intervencions públiques del Batle.

– Seguiment dels programes, plans, objectius i activitats de les diferents àrees de
Govern, organismes públics i societats municipals, amb la finalitat de facilitar al Batle la
coordinació de l’acció de govern.

– Demanar de tots els òrgans de l’Ajuntament de Marratxí tota la informació que sigui
necessària per al compliment de les funcions assignades al Gabinet de Batlia.
– Coordinar i supervisar les actuacions en matèria de protocol.

– Atendre personalment als membres de la Corporació i òrgans directius en tots els
assumptes que li siguin plantejats per a la consideració i resolució per part del Batle.

Perceb 2.304€ nets mensuals i té categoria laboral A1.

Currículum

Nascut a sa Cabana (Marratxí), el 20 de novembre de 1984.

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració. Màster en Direcció de Recursos Humans. Postgrau en comunicació i màrqueting de les Administracions Públiques. Estudis en Dret.

Ha estat director de comunicació a l’Ajuntament de Marratxí entre 2015 i 2017. Assessor tècnic en comunicació a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears entre 2017 i 2019. 

Consultor de màrqueting i comunicació, ha assessorat a empreses i organitzacions polítiques. Ha impartit docència a un màster de l’Instituto Nacional de Administraciones Públicas i altres organismes públics i privats. 

Experiència

Va ser responsable de l’àrea de marketing online d’una empresa fins que va crear la seva pròpia, impartint classes de formació a empreses, partits polítics i a agències de desenvolupament local, com PalmaActiva.

L’any 2013 va crear l’empresa PolíticaYMedia, d’assessoria en comunicació i marketing. Ha dissenyat i implementat estratègies de comunicació i marketing per a empreses i partits.

Ha impulsat projectes web sense lucre, com el portal +Politología o ProgramasIB2015, aquest darrer relacionat amb la política municipal i autonòmica.

Funcions principals

– Assistir i assessorar el Batle en l’exercici de les seves funcions de direcció del Govern i
de l’administració municipal, així com en aquells altres assumptes o matèries que
aquest disposi.
– Proporcionar al Batle l’assessorament i la informació que sigui necessària per a
l’exercici de les seves competències.

– Organitzar i administrar l’agenda de responsabilitats i intervencions públiques del Batle.

– Seguiment dels programes, plans, objectius i activitats de les diferents àrees de
Govern, organismes públics i societats municipals, amb la finalitat de facilitar al Batle la
coordinació de l’acció de govern.

– Demanar de tots els òrgans de l’Ajuntament de Marratxí tota la informació que sigui
necessària per al compliment de les funcions assignades al Gabinet de Batlia.
– Coordinar i supervisar les actuacions en matèria de protocol.

– Atendre personalment als membres de la Corporació i òrgans directius en tots els
assumptes que li siguin plantejats per a la consideració i resolució per part del Batle.

Retribució

Perceb 2.304€ nets mensuals i té categoria laboral A1.