Miquel Cabot

Miquel Miralles
Director de Recursos econòmics

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses (ADE)

Currículum

Experiència

Retribució

Funcions principals

-Nascut a Montuïri el 3 de juny de 1993.

-Màster de doble titulació en Direcció Financera i Control de Gestió per la Business School Barcelona i la Universitat de Barcelona. (2018-present).

-Graduat en Administració d’Empreses per la UIB (2014-2019).
-Grau Superior d’Administració i Finances per IES Felanitx (2012-2014). -Batxillerat per IES Sineu (2009-2012).

Vaig estar treballant en una gestoria exercint tasques de revisar declaracions trimestrals d’IVA i IRPF.

I aquets últims anys he estat treballant en el sector bancari, realitzant tasques tant comercials com administratives.

Perceb 2.371,08€ nets mensuals i té categoria laboral A1.

-Informe inexistència de fraccionament contractes menors.

-Informes sobre els costos directes, indirectes i laborals dels contractes oberts.

-Revisió de les declaracions trimestrals d’IVA i IRPF.

-Memòries econòmiques IFS.

-Estudis econòmics per modificació d’impostos, taxes o preus públics.

-Estudis econòmics dels preus de les licitacions.

-Elaboració del PES (Pla estratègic de subvencions) i tramitació de les seves modificacions.

-Informe sobre qualificació de contractes com a leasing o renting amb proposta d’imports a comptabilitzar.

-Elaboració d’esborrany de pressupostos.

Currículum

-Nascut a Montuïri el 3 de juny de 1993.

-Màster de doble titulació en Direcció Financera i Control de Gestió per la Business School Barcelona i la Universitat de Barcelona. (2018-present).

-Graduat en Administració d’Empreses per la UIB (2014-2019).
-Grau Superior d’Administració i Finances per IES Felanitx (2012-2014). -Batxillerat per IES Sineu (2009-2012).

Experiència

Vaig estar treballant en una gestoria exercint tasques de revisar declaracions trimestrals d’IVA i IRPF.

I aquets últims anys he estat treballant en el sector bancari, realitzant tasques tant comercials com administratives.

Retribució

Perceb 2.371,08€ nets mensuals i té categoria laboral A1.

Funcions principals

-Informe inexistència de fraccionament contractes menors.

-Informes sobre els costos directes, indirectes i laborals dels contractes oberts.

-Revisió de les declaracions trimestrals d’IVA i IRPF.

-Memòries econòmiques IFS.

-Estudis econòmics per modificació d’impostos, taxes o preus públics.

-Estudis econòmics dels preus de les licitacions.

-Elaboració del PES (Pla estratègic de subvencions) i tramitació de les seves modificacions.

-Informe sobre qualificació de contractes com a leasing o renting amb proposta d’imports a comptabilitzar.

-Elaboració d’esborrany de pressupostos.