La transparència és un dels principis fonamentals de l’actuació dels poders públics, en virtut del qual l’Administració ha de fer pública la informació necessària perquè la ciutadania pugui participar en els assumptes públics i controlar que l’Administració reti comptes de la seva actuació. La transparència és, en definitiva, un instrument de control, alhora que una eina de comunicació i diàleg per als poders públics.

El funcionament transparent de tota institució pública implica posar a l’abast de la ciutadania, com a exercici de publicitat activa i de diàleg constant, la informació rellevant sobre la seva organització, la gestió econòmica i pressupostària i les dades de la seva activitat, amb la finalitat de fer possible l’avaluació de les actuacions públiques i garantir un exercici i una gestió ètics i socialment responsables dels poders públics.

La ciutadania d’avui requereix, cada cop més, accés a la informació. I té el dret d’estar informada tant dels assumptes públics com de la manera com es gestionen, per la qual cosa la transparència és una fita social que l’Administració pública té el deure i l’oportunitat de complir. Tenir una ciutadania responsable i participativa és fonamental. La transparència és el millor indicador de la qualitat democràtica dels governs, perquè quan es generalitza l’accés a la informació pública i els ciutadans coneixen l’actuació de la seva Administració, quan saben com es prenen les decisions que els afecten i com s’utilitzen els fons públics, és quan s’assegura el diàleg participatiu, es promou el compromís i s’innova a l’hora de participar amb solvència en els assumptes públics.

La transparència, regulada per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té dos vessants:

— L’obligació de fer públiques determinades informacions de manera proactiva (publicitat activa).

— L’obligació d’atendre les sol·licituds d’informació que facin els ciutadans (dret d’accés a la informació pública) en els termes i les condicions regulats per la Llei de transparència.

Comunica’t

Xarxes socials

Presencial

En línia

Telèfons

Actualitat